Portal Capoeira FICA: I CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA Eventos - Agenda

FICA: I CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA

PRIMEIRA CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA – FIRST INTERNATIONAL CONVENTION OF CAPOEIRA

Os países signatários deste documento elegem a Federação Internacional de Capoeira como único organismo mundial de administração, regulamentação e direção desportiva, e requerem o seu reconhecimento pelo Comitê Olímpico Internacional, convencionando-se internacionalmente também o que se segue:

The signatory countries elect this International Federation of Capoeira as the only worldwide entity of administration, regulation and sports management, and demand its recognition by the International Olympic Committee, stating in an international basis, the following:

Bu sənədi imzalayan tərəflər Beynəlxalq Kapoeyra Federasiyasını admnistrasiya və idmanın idarə edilməsi məsələlərində yeganə qlobal orqan seçir və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən tanımasını tələb edirlər və aşağıdakılar üzrə beynəlxalq səviyyədə razılığa gəlirlər:

Los firmantes de este documento, elegirán a la Federación Internacional de Capoeira como un solo organismo mundial de gestión, regulación y gestión deportiva, y requieren su reconocimiento por el Comité Olímpico Internacional,acordando internacionalmente también lo que sigue:

Стороны, подписавшие этот документ, избирают Международную Федерацию Капоэйра как единого глобального органа по вопросам администрации, регулирование и управления спортом и требуют его признания со стороны Международного Олимпийского Комитета, они также соглашаются на международном уровне по нижеперечисленным пунктам:

1- A sobrevivência da Capoeira no mundo globalizado depende de ações integradas entre todos os grupos e segmentos praticantes desta forma de esporte tradicional, visando sua unificação e fortalecimento.

The Capoeira survival in a globalised world depends on integrated actions between all groups and the ones who practice this form of traditional sport, aiming at its unification and strengthening.

Kapoeyranın qloballaşan dünyada mövcudluğu ənənəvi idman növünün birlik və möhkəmlənməyə istiqamətlənən bu formasının bütün praktik təbəqələri və qrupları arasındakı kompleks fəaliyyətindən asılıdır.

La supervivencia de capoeira en el mundo globalizado depende de las acciones integradas entre todos los grupos y segmentos profesionales de este tipo de deportes tradicionales, su unificación y fortalecimiento.

Выживание капоэйры в объединенном мире, зависит от комплексных действий между всеми группами и теми, кто практикует форму традиционного спорта, стремясь к его объединению и укреплению.

2- O ensino da Capoeira ocorrerá sempre no idioma local do país, porém suas canções e a nomenclatura de seus movimentos somente serão lecionadas na língua portuguesa. Será ensinada na totalidade de seus aspectos: lúdicos, esportivos, culturais, educacionais, artísticos, folclóricos e marciais, preservando-se seus fundamentos e originalidade a partir de suas raízes no Brasil. E sua difusão mundial será promovida como uma cultura de paz entre os povos.

The teaching of Capoeira will always happen in the local language of the country, but its songs and its movement nomenclature will only by taught in Portuguese language. It will be covered all these aspects: entertainment, sports, cultural, educational, artistic, folkloric and martial, preserving its fundamentals and origin considering its roots in Brazil. And its spread through the world will be promoted as a culture of peace among  peoples.

Kapoeyra həmişə ölkənin yerli dilində tədris ediləcəkdir, lakin onun mahnıları və hərəkətlərinin nomenklaturaları Portuqal dilində olacaqdır. Kapoeyra Braziliyadakı əsl kökünün əsasını və orijinallığını qoruyaraq oyun, idman, mədəniyyət, təhsil, incəsənət, folklor və döyüş kimi bir çox aspektlərdə tədris ediləcək və onun bütün dünyada yayılması xalqlar arasında sülh mədəniyyəti kimi təbliğ ediləcəkdir.

La enseñanza de la Capoeira será siempre en el idioma local del país, pero sus canciones y la nomenclatura de sus movimientos sólo se realizará en lengua portuguesa. Se impartirá en todos sus aspectos: entretenimiento, deportivos, culturales, educativos, de arte marcial, de folclore preservando sus fundamentos y originalidad a partir de sus raizes de origen en Brasil. Y su difusión en todo el mundo se promoverá como una cultura de paz entre los pueblos.

Процесс обучение капоейры будет всегда на местном языке страны, однако его песни и номенклатура  движений будет преподаваться только на португальском. Капоейра будет преподаваться во всех его аспектах: игривой, спортивной, культурной, образовательный, артистический, народный и боевой, сохраняя в себе оригинальность и основы, от ее корней в Бразилии и его мировое распространение будет продвинут как культура мира между народами.

3- Adota-se mundialmente o Código Desportivo Internacional de Capoeira para a realização de competições e a padronização dos critérios de formação de docentes, técnicos desportivos e árbitros de Capoeira, assim como de uniforme e graduações.

The International Sports Code of Capoeira will be taken up worldwide for competitions and standard of criteria for teacher training, sports technician and Capoeira referees, as well as uniform and grades.

Kapoeyra üzrə  müəllimlər, mütəxəssislər, idman hakimlərinin hazırlanması, dərəcə və idman formaları üçün kriteriyalarının standartlaşdırılması, habelə yarışların keçirilməsi  məqsədilə Kapoeyranın Beynəlxalq İdman Kodeksi qəbul olunur.

Se adopta mundialmente en el Código Deportivo Internacional de Capoeira para la realización de concursos y normalización de los criterios para la formación de profesores, técnicos y árbitros deportivos de la Capoeira, así como uniformes y la graduación ..

Принимается Международный Спортивный Кодекс капоейра для проведения соревнований и стандартизации критериев формирования тренеров, специалистов и спортивных судьей, а так же для униформ и степеней в  капоейра.

4- Devem ser organizados Centros de Formação Técnica, Cultural e Desportiva em diversos países, devidamente credenciados conforme os padrões do Código Desportivo Internacional de Capoeira.

It must be organized Centers for Technical, Cultural and Sports Training in several countries, dully accredited according to the standards of International Sports Code of Capoeira.

Müxtəlif ölkələrdə Beynəlxalq Kapoeyra Kodeksi standartlarına uyğun qaydada kapoeyranın Texniki, Mədəniyyət və İdman Tədris Mərkəzləri yaradılmalıdır.

Se deben organizar Centros de Formación Técnica, Cultural y Deportiva en varios países, debidamente acreditados por las normas del Código Deportivo Internacional de Capoeira .

В соответствии с Международным Спортивным Кодексом Капоейра должны быть организованы Центры Спортивного, Культурного, и Технического Обучения  в разных странах.

5- As canções de Capoeira expressam seu Código Filosófico. Seus significados devem ser ensinados a todos os praticantes. Serão entoadas em harmonia com suas aplicações rítmicas e movimentos corporais como requisitos específicos para cada situação de jogo. Canções discriminatórias às minorias étnicas, religiosas e de gênero não devem ser utilizadas.

Capoeira songs express its Philosophical Code. Their meanings must be taught to all its members. They will be sang in harmony with its rhythmic applications and body movements as specific requirements for each situation in the game. Songs discriminating small ethnic, religious and similar groups must not be used.

Kapoeyranın mahnıları öz fəlsəfi şifrəsini ifadə edir və bu da bütün praktikantlara tədris edilməlidir. Mahnılar hər bir vəziyyət üçün  oyunda vacib olan uyğulamalar və ritmik bədən hərəkətləri ilə harmoniyada oxunacaq. Ayrı-seçkilik mahnıalrı, etnik, dini və cinsi xarakterli mahnılar oxunmamalıdır.

Las canciones de Capoeira expresan su Código Filosófico. Su significado debe ser enseñado a todos los practicantes. Se cantan en armonía con sus aplicaciones rítmicas y movimientos corporales, tales como los requisitos específicos para cada situación del juego. Canciones discriminatorias a minorías étnicas, religiosas y de género no deben ser utilizadas.

Песни капоейра выражают его философский кодекс, значения которого нужно преподавать всем практикантам. Песни будут спеты в гармонии с ритмичными движениями тела, как определенные требования для каждой ситуации игры. Дискриминационные песни, песни этнического, религиозным и сексуального характера не должны быть спеты.

6- É condenada a extração de madeiras originárias de florestas nativas para a manufatura de berimbaus e é estimulado o cultivo de madeiras plantadas objetivando a proteção ao meio ambiente.

It is condemned the extraction of wood from native forests to manufacture berimbaus, but its plantation is encouraged aiming at protecting the environment.

Berimbauların istehsalı yerli meşə ağacları hesabına təmin edilməməli və ətraf-mühitin qorunması istiqamətində yenidən ağacların inkişafı rəğbətləndirilməlidir.

Es condenada la extracción de madera de los bosques nativos para la fabricación de berimbaus y se fomenta el cultivo de plantaciones de maderas destinadas a la protección del medio ambiente.

При изготовления беримбау не должны использоваться древесины из родного леса. Стимулируется рост родных лесов, направленный на защиту окружающей среды.

7- Devem ser oportunizadas as aproximações de empresários e de patrocinadores interessados no incentivo à Capoeira como esporte, educação e cultura.

We must look for opportunities to bring in sponsors and entrepreneurs interested in provide incentives to Capoeira as a sport, education and culture.

Sponsorların cəlb olunması üçün imkanlar axtarılmalı və kapoeyranın idman, elmi və mədəni inkişafına maraq göstərən sahibkar və iş adamlarılar sponsorluğa cəlb edilməlidirlər.

Se deben aprovechar oportunidades de acercamiento a los empresarios y los patrocinadores interesados en la Capoeira como un estímulo a los deportes, la educación y la cultura.

Надо искать возможности для привлечения спонсоров и предпринимателей, заинтересованных в развитии капоэйра как вид спорта, образования и культуры.

8- É incentivado o Fair Play e condenada toda e qualquer forma de violência inclusive o uso de doping esportivo.

«Fair Play» is encouraged and any form of violence including sports doping is condemned.

«Ədalətli Oyun» rəğbətləndirilir və idman dopinqi də daxil olmaqla zorakılığın istənilən forması şiddətlə ittiham edilir.

Es fomentado el juego limpio y condenadas todas las formas de violencia, incluido el uso de dopaje deportivo.

Поощряется «Честная Игра» и осуждается все формы насилия, включая использование спортивных допингов.

9- Considera-se a Capoeira como um patrimônio cultural da humanidade em função dos diversos povos da América, Europa, África e Ásia, que direta ou indiretamente participaram de seu processo de construção no Brasil.

Capoeira is considered one cultural heritage of humanity because of the different peoples from America, Europe, Africa and Asia, who in a direct or indirect form participated in its formation process in Brazil.

Kapoeyra insanlığın mədəni irsidir və Amerika, Avropa, Afrika, Asiya kimi dünyanın müxtəlif xalqları onun Brazilyada yaranmasında birbaşa və ya dolayı yolla iştirak etmişlər.

Se considera la capoeira como patrimonio cultural de la humanidad de acuerdo con los diferentes pueblos de América, Europa, África y Asia, que, directa o indirectamente participaron en su proceso de construcción en Brasil.

Капоэйра – культурное наследие человечества, народы мира, Америки, Европы, Африки и Азии прямо или косвенно участвовали в процессе его образования в Бразилии.

10- Fica estabelecido o dia 5 de julho como Dia Mundial da Capoeira, em comemoração à assinatura desta Primeira Convenção Internacional de Capoeira, cuja data deve servir de reflexão sobre seu processo de desenvolvimento e afirmação de sua identidade.

Fifth of July (July 5th) is established as Capoeira Worldwide Day, celebrating the signature of this First International Convention of Capoeira, and this date should lead to a reflection about its development process and the affirmation of its identity.

Beynəlxalq Kapoeyra Günü Beynəlxalq Konvensiyasının imazalanması ilə bağlı olaraq 5 iyul tarixinə təyin olunur.

Se establece el 5 de julio como Día Mundial de la Capoeira, en conmemoración de la firma de la Primera Convención Internacional de Capoeira,  fecha debe servir de reflexión sobre su proceso de desarrollo y afirmación de su identidad.

5 июля назначается как Международный День Капоейры, по случаю подписания первой Международной Конвенции по Капоэйра.

 

Baku, Azerbaijão, 4 e 5 de julho de 2009.

 

Valentim Rodolfo Mussarelli

Sistema Brasileiro de Capoeira Desportiva

Taleh Orujov

Azerbaijan Capoeira Federation

E. Javier Rubiera Cuervo

Agrupación Española de Capoeira

Simone Scardua

Federazione Svizzera di Capoeira

Roman Belov

Russian Kapoeira Federation

Vicente da Silva

Canadian Capoeira Federation

Rogério Vieira

Federazione Italiana Capoeira

Etibar Isayev

Georgia Capoeira Federation

Ali Reza Sepehrnia

Iran Capoeira Federation

Ronaldo Braz Brandão

USA Capoeira Federation

Vicente de Paula Mendes

Deutsch Verband Capoeira

Nelson de Andrade Barros

Associação Portuguesa de Capoeira

Kobalchynskiy Vitaliy

Ukraine Capoeira Federation

Ramid Niftaliyev

Estonia Capoeira Federation

Dennis Eckart

Representante Nacional da Jamaica

Vladimir Vieira Farias

Representante Nacional da Argentina

Eun-Sup Kim

Representante Nacional da Coréia do Sul

Silvio Romero da Silva

Representante Nacional de Singapura

Paulo Ricardo Bernardo Marques

Representante Nacional da Polônia

Eduardo Silva Storti

Representante Nacional da França

 

 

 

Prof. Sergio Luiz de Souza Vieira – Pós-Ph.D.

Presidente

Artigos Relatados

0 0 votos
Avaliar Artigo/Matéria
Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos os comentários