Blog

código

Vendo Artigos etiquetados em: código

FICA: I CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA

PRIMEIRA CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA – FIRST INTERNATIONAL CONVENTION OF CAPOEIRA

Os países signatários deste documento elegem a Federação Internacional de Capoeira como único organismo mundial de administração, regulamentação e direção desportiva, e requerem o seu reconhecimento pelo Comitê Olímpico Internacional, convencionando-se internacionalmente também o que se segue:

The signatory countries elect this International Federation of Capoeira as the only worldwide entity of administration, regulation and sports management, and demand its recognition by the International Olympic Committee, stating in an international basis, the following:

Bu sənədi imzalayan tərəflər Beynəlxalq Kapoeyra Federasiyasını admnistrasiya və idmanın idarə edilməsi məsələlərində yeganə qlobal orqan seçir və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən tanımasını tələb edirlər və aşağıdakılar üzrə beynəlxalq səviyyədə razılığa gəlirlər:

Los firmantes de este documento, elegirán a la Federación Internacional de Capoeira como un solo organismo mundial de gestión, regulación y gestión deportiva, y requieren su reconocimiento por el Comité Olímpico Internacional,acordando internacionalmente también lo que sigue:

Стороны, подписавшие этот документ, избирают Международную Федерацию Капоэйра как единого глобального органа по вопросам администрации, регулирование и управления спортом и требуют его признания со стороны Международного Олимпийского Комитета, они также соглашаются на международном уровне по нижеперечисленным пунктам:

1- A sobrevivência da Capoeira no mundo globalizado depende de ações integradas entre todos os grupos e segmentos praticantes desta forma de esporte tradicional, visando sua unificação e fortalecimento.

The Capoeira survival in a globalised world depends on integrated actions between all groups and the ones who practice this form of traditional sport, aiming at its unification and strengthening.

Kapoeyranın qloballaşan dünyada mövcudluğu ənənəvi idman növünün birlik və möhkəmlənməyə istiqamətlənən bu formasının bütün praktik təbəqələri və qrupları arasındakı kompleks fəaliyyətindən asılıdır.

La supervivencia de capoeira en el mundo globalizado depende de las acciones integradas entre todos los grupos y segmentos profesionales de este tipo de deportes tradicionales, su unificación y fortalecimiento.

Выживание капоэйры в объединенном мире, зависит от комплексных действий между всеми группами и теми, кто практикует форму традиционного спорта, стремясь к его объединению и укреплению.

2- O ensino da Capoeira ocorrerá sempre no idioma local do país, porém suas canções e a nomenclatura de seus movimentos somente serão lecionadas na língua portuguesa. Será ensinada na totalidade de seus aspectos: lúdicos, esportivos, culturais, educacionais, artísticos, folclóricos e marciais, preservando-se seus fundamentos e originalidade a partir de suas raízes no Brasil. E sua difusão mundial será promovida como uma cultura de paz entre os povos.

The teaching of Capoeira will always happen in the local language of the country, but its songs and its movement nomenclature will only by taught in Portuguese language. It will be covered all these aspects: entertainment, sports, cultural, educational, artistic, folkloric and martial, preserving its fundamentals and origin considering its roots in Brazil. And its spread through the world will be promoted as a culture of peace among  peoples.

Kapoeyra həmişə ölkənin yerli dilində tədris ediləcəkdir, lakin onun mahnıları və hərəkətlərinin nomenklaturaları Portuqal dilində olacaqdır. Kapoeyra Braziliyadakı əsl kökünün əsasını və orijinallığını qoruyaraq oyun, idman, mədəniyyət, təhsil, incəsənət, folklor və döyüş kimi bir çox aspektlərdə tədris ediləcək və onun bütün dünyada yayılması xalqlar arasında sülh mədəniyyəti kimi təbliğ ediləcəkdir.

La enseñanza de la Capoeira será siempre en el idioma local del país, pero sus canciones y la nomenclatura de sus movimientos sólo se realizará en lengua portuguesa. Se impartirá en todos sus aspectos: entretenimiento, deportivos, culturales, educativos, de arte marcial, de folclore preservando sus fundamentos y originalidad a partir de sus raizes de origen en Brasil. Y su difusión en todo el mundo se promoverá como una cultura de paz entre los pueblos.

Процесс обучение капоейры будет всегда на местном языке страны, однако его песни и номенклатура  движений будет преподаваться только на португальском. Капоейра будет преподаваться во всех его аспектах: игривой, спортивной, культурной, образовательный, артистический, народный и боевой, сохраняя в себе оригинальность и основы, от ее корней в Бразилии и его мировое распространение будет продвинут как культура мира между народами.

3- Adota-se mundialmente o Código Desportivo Internacional de Capoeira para a realização de competições e a padronização dos critérios de formação de docentes, técnicos desportivos e árbitros de Capoeira, assim como de uniforme e graduações.

The International Sports Code of Capoeira will be taken up worldwide for competitions and standard of criteria for teacher training, sports technician and Capoeira referees, as well as uniform and grades.

Kapoeyra üzrə  müəllimlər, mütəxəssislər, idman hakimlərinin hazırlanması, dərəcə və idman formaları üçün kriteriyalarının standartlaşdırılması, habelə yarışların keçirilməsi  məqsədilə Kapoeyranın Beynəlxalq İdman Kodeksi qəbul olunur.

Se adopta mundialmente en el Código Deportivo Internacional de Capoeira para la realización de concursos y normalización de los criterios para la formación de profesores, técnicos y árbitros deportivos de la Capoeira, así como uniformes y la graduación ..

Принимается Международный Спортивный Кодекс капоейра для проведения соревнований и стандартизации критериев формирования тренеров, специалистов и спортивных судьей, а так же для униформ и степеней в  капоейра.

4- Devem ser organizados Centros de Formação Técnica, Cultural e Desportiva em diversos países, devidamente credenciados conforme os padrões do Código Desportivo Internacional de Capoeira.

It must be organized Centers for Technical, Cultural and Sports Training in several countries, dully accredited according to the standards of International Sports Code of Capoeira.

Müxtəlif ölkələrdə Beynəlxalq Kapoeyra Kodeksi standartlarına uyğun qaydada kapoeyranın Texniki, Mədəniyyət və İdman Tədris Mərkəzləri yaradılmalıdır.

Se deben organizar Centros de Formación Técnica, Cultural y Deportiva en varios países, debidamente acreditados por las normas del Código Deportivo Internacional de Capoeira .

В соответствии с Международным Спортивным Кодексом Капоейра должны быть организованы Центры Спортивного, Культурного, и Технического Обучения  в разных странах.

5- As canções de Capoeira expressam seu Código Filosófico. Seus significados devem ser ensinados a todos os praticantes. Serão entoadas em harmonia com suas aplicações rítmicas e movimentos corporais como requisitos específicos para cada situação de jogo. Canções discriminatórias às minorias étnicas, religiosas e de gênero não devem ser utilizadas.

Capoeira songs express its Philosophical Code. Their meanings must be taught to all its members. They will be sang in harmony with its rhythmic applications and body movements as specific requirements for each situation in the game. Songs discriminating small ethnic, religious and similar groups must not be used.

Kapoeyranın mahnıları öz fəlsəfi şifrəsini ifadə edir və bu da bütün praktikantlara tədris edilməlidir. Mahnılar hər bir vəziyyət üçün  oyunda vacib olan uyğulamalar və ritmik bədən hərəkətləri ilə harmoniyada oxunacaq. Ayrı-seçkilik mahnıalrı, etnik, dini və cinsi xarakterli mahnılar oxunmamalıdır.

Las canciones de Capoeira expresan su Código Filosófico. Su significado debe ser enseñado a todos los practicantes. Se cantan en armonía con sus aplicaciones rítmicas y movimientos corporales, tales como los requisitos específicos para cada situación del juego. Canciones discriminatorias a minorías étnicas, religiosas y de género no deben ser utilizadas.

Песни капоейра выражают его философский кодекс, значения которого нужно преподавать всем практикантам. Песни будут спеты в гармонии с ритмичными движениями тела, как определенные требования для каждой ситуации игры. Дискриминационные песни, песни этнического, религиозным и сексуального характера не должны быть спеты.

6- É condenada a extração de madeiras originárias de florestas nativas para a manufatura de berimbaus e é estimulado o cultivo de madeiras plantadas objetivando a proteção ao meio ambiente.

It is condemned the extraction of wood from native forests to manufacture berimbaus, but its plantation is encouraged aiming at protecting the environment.

Berimbauların istehsalı yerli meşə ağacları hesabına təmin edilməməli və ətraf-mühitin qorunması istiqamətində yenidən ağacların inkişafı rəğbətləndirilməlidir.

Es condenada la extracción de madera de los bosques nativos para la fabricación de berimbaus y se fomenta el cultivo de plantaciones de maderas destinadas a la protección del medio ambiente.

При изготовления беримбау не должны использоваться древесины из родного леса. Стимулируется рост родных лесов, направленный на защиту окружающей среды.

7- Devem ser oportunizadas as aproximações de empresários e de patrocinadores interessados no incentivo à Capoeira como esporte, educação e cultura.

We must look for opportunities to bring in sponsors and entrepreneurs interested in provide incentives to Capoeira as a sport, education and culture.

Sponsorların cəlb olunması üçün imkanlar axtarılmalı və kapoeyranın idman, elmi və mədəni inkişafına maraq göstərən sahibkar və iş adamlarılar sponsorluğa cəlb edilməlidirlər.

Se deben aprovechar oportunidades de acercamiento a los empresarios y los patrocinadores interesados en la Capoeira como un estímulo a los deportes, la educación y la cultura.

Надо искать возможности для привлечения спонсоров и предпринимателей, заинтересованных в развитии капоэйра как вид спорта, образования и культуры.

8- É incentivado o Fair Play e condenada toda e qualquer forma de violência inclusive o uso de doping esportivo.

«Fair Play» is encouraged and any form of violence including sports doping is condemned.

«Ədalətli Oyun» rəğbətləndirilir və idman dopinqi də daxil olmaqla zorakılığın istənilən forması şiddətlə ittiham edilir.

Es fomentado el juego limpio y condenadas todas las formas de violencia, incluido el uso de dopaje deportivo.

Поощряется «Честная Игра» и осуждается все формы насилия, включая использование спортивных допингов.

9- Considera-se a Capoeira como um patrimônio cultural da humanidade em função dos diversos povos da América, Europa, África e Ásia, que direta ou indiretamente participaram de seu processo de construção no Brasil.

Capoeira is considered one cultural heritage of humanity because of the different peoples from America, Europe, Africa and Asia, who in a direct or indirect form participated in its formation process in Brazil.

Kapoeyra insanlığın mədəni irsidir və Amerika, Avropa, Afrika, Asiya kimi dünyanın müxtəlif xalqları onun Brazilyada yaranmasında birbaşa və ya dolayı yolla iştirak etmişlər.

Se considera la capoeira como patrimonio cultural de la humanidad de acuerdo con los diferentes pueblos de América, Europa, África y Asia, que, directa o indirectamente participaron en su proceso de construcción en Brasil.

Капоэйра – культурное наследие человечества, народы мира, Америки, Европы, Африки и Азии прямо или косвенно участвовали в процессе его образования в Бразилии.

10- Fica estabelecido o dia 5 de julho como Dia Mundial da Capoeira, em comemoração à assinatura desta Primeira Convenção Internacional de Capoeira, cuja data deve servir de reflexão sobre seu processo de desenvolvimento e afirmação de sua identidade.

Fifth of July (July 5th) is established as Capoeira Worldwide Day, celebrating the signature of this First International Convention of Capoeira, and this date should lead to a reflection about its development process and the affirmation of its identity.

Beynəlxalq Kapoeyra Günü Beynəlxalq Konvensiyasının imazalanması ilə bağlı olaraq 5 iyul tarixinə təyin olunur.

Se establece el 5 de julio como Día Mundial de la Capoeira, en conmemoración de la firma de la Primera Convención Internacional de Capoeira,  fecha debe servir de reflexión sobre su proceso de desarrollo y afirmación de su identidad.

5 июля назначается как Международный День Капоейры, по случаю подписания первой Международной Конвенции по Капоэйра.

 

Baku, Azerbaijão, 4 e 5 de julho de 2009.

 

Valentim Rodolfo Mussarelli

Sistema Brasileiro de Capoeira Desportiva

Taleh Orujov

Azerbaijan Capoeira Federation

E. Javier Rubiera Cuervo

Agrupación Española de Capoeira

Simone Scardua

Federazione Svizzera di Capoeira

Roman Belov

Russian Kapoeira Federation

Vicente da Silva

Canadian Capoeira Federation

Rogério Vieira

Federazione Italiana Capoeira

Etibar Isayev

Georgia Capoeira Federation

Ali Reza Sepehrnia

Iran Capoeira Federation

Ronaldo Braz Brandão

USA Capoeira Federation

Vicente de Paula Mendes

Deutsch Verband Capoeira

Nelson de Andrade Barros

Associação Portuguesa de Capoeira

Kobalchynskiy Vitaliy

Ukraine Capoeira Federation

Ramid Niftaliyev

Estonia Capoeira Federation

Dennis Eckart

Representante Nacional da Jamaica

Vladimir Vieira Farias

Representante Nacional da Argentina

Eun-Sup Kim

Representante Nacional da Coréia do Sul

Silvio Romero da Silva

Representante Nacional de Singapura

Paulo Ricardo Bernardo Marques

Representante Nacional da Polônia

Eduardo Silva Storti

Representante Nacional da França

 

 

 

Prof. Sergio Luiz de Souza Vieira – Pós-Ph.D.

Presidente

A história da capoeira em Sorocaba

Grande parte dos estudiosos da capoeira insiste na tese de que o estado de São Paulo só conheceu essa manifestação afro-brasileira a partir de meados do século XX, quando capoeiristas baianos como Mestre Ananias, Mestre Esdras Santos, Mestre Suassuna e outros fundaram seus grupos e academias na capital paulista.
{jgquote}“Menino preste atenção No que eu vou lhe dizer: O que eu faço brincando Você não faz nem zangado. Não seja vaidoso, nem despeitado. Na roda da capoeira, há, há Pastinha já ‘tá classificado.” (Ladainha de Angola do Mestre Pastinha){/jgquote}
À luz da análise de documentos e pela analogia dos fatos históricos essa afirmação parece insustentável. Primeiro, porque o número de escravos negros no estado de São Paulo sempre foi relevante. Segundo, é fato notório e conhecido que após a proibição do tráfico negreiro (que coincide com a expansão cafeeira) a mão-de-obra escrava da lavoura paulista será buscada na importação do escravo de outras regiões brasileiras em que o ciclo econômico esteja em decadência, como foi o caso da cultura açucareira do Nordeste e a exploração de minérios em Minas Gerais1. 
 
Sorocaba, embora não fosse atingida pela expansão cafeeira, antes possuía economia esdrúxula para a época, calcada no comércio de tropas. O número de escravos era relativamente grande, embora concentrados nas mãos de poucos proprietários2.
 
Não há como negar, portanto, a presença marcante do escravo negro na história de Sorocaba. Luiz Mott, pesquisando os arquivos da Torre do Tombo, encontrou mesmo documentos referentes à prisão do escravo João Mulato, em 1767, pelo Tribunal da Inquisição, que estava em visita Pastoral a Sorocaba. A prisão do escravo foi pelo motivo do mesmo portar uma “bolsa de mandinga” — um patuá. Esse amuleto é conhecido por sua fama em “fechar o corpo” de quem o carrega. Dessa forma protege-se de agressão física produzida por quaisquer instrumentos3.
 
Portanto, a presença da cultura africana e afro-brasileira no estado de São Paulo é antiga. Mas isso seria suficiente para autorizar, por analogia, a declaração de que em São Paulo já se tinha notícia da capoeira antes do século XX?
 
Certamente o argumento é frágil se não escorado por documentação inquestionável. E vamos encontrar tal documento nas Posturas Municipais da cidade de São Paulo, que, a requerimento do Presidente da Província, Cel. Rafael Tobias de Aguiar, sorocabano de escol, foi apresentado no dia 24 de janeiro de 1833 e aprovado pelo Conselho Geral em 1º de fevereiro do dito ano e publicado a 14 de março. Rezava parte da Postura que: “Toda pessoa que nas praças, ruas, casas públicas ou em qualquer outro lugar também público, praticar ou exercer o jogo denominado de capoeira ou qualquer outro gênero de luta, (…)4.”
 
Tem-se aí, claramente, a olhos vistos, que a capoeira em São Paulo não somente era conhecida como proibida pelo menos a partir do ano de 1833!
 
Cai por terra a teoria de que São Paulo conheceu capoeira somente no século XX. É preciso ter claro na mente como se desenvolveu a capoeira e separar em dois momentos históricos: o da informalidade e o da formalidade dessa prática. Primeiramente, devemos entender que a mesma apareceu entre os negros escravos de Angola e os primeiros registros dão conta de que se tenha desenvolvido entre os quilombolas de Pernambuco. Posteriormente, essa luta encontrou em todos os rincões do Brasil suas formas regionais: a capoeira Angola e a pernada no Rio de Janeiro, a punga no Maranhão, o bate-coxa em Alagoas, o cangapé ou cambapé no Ceará, a tiririca ou pernada em São Paulo, a capoeira de Angola (e posteriormente a Regional Baiana) na Bahia5.
 
O fluxo de escravos de uma região a outra, depois da proibição do tráfico negreiro, e atendendo as demandas econômicas de cada localidade, deram à capoeira possibilidade de eficazmente se difundir por várias partes do Brasil, sempre mantendo algumas características básicas, como o jogo de pernas, alguns golpes e a música como elemento rítmico e dissimulador da belicosidade. Essa forma de capoeira era informal, não se aprendia em academias (até porque desde 18906 estava proibida pelo Código Penal, pena que perdurou até 1937).
 
Com a fundação de academias de capoeira, em fins dos anos 30 e início dos 40, pelos Mestres Bimba e Pastinha, surgiu aí o modelo baiano de prática formal da capoeira. Antes, era brincadeira de rua, aprendida nos becos e nos quintais, escondida. A partir das primeiras academias muda-se o paradigma7. E essa capoeira formal, baiana, esse modelo de prática é que vai ser exportado para São Paulo a partir de fins da década de 1940 a início de 19508. Antes, a capoeira já era conhecida nesse estado.
 
Em março de 1892 houve um confronto entre os “morcegos” (praças da polícia fardada) e soldados do exército paulista que eram capoeiristas, ocasionando distúrbios na cidade de São Paulo9. Em 1923, para citar outro exemplo, o escritor Monteiro Lobato escreveu o conto O 22 da ‘Marajó’ em que denota a familiaridade com termos típicos da capoeira, afirmando mesmo que “Antes do futebol, só a capoeiragem conseguiu um cultozinho entre nós e isso mesmo só na ralé.” Mais adiante revela a intimidade com a gíria dos capoeiras: “— Só uma besta destas dá soltas sem negaça…”10.
 
O delegado de polícia de São Paulo e escritor, João Amoroso Netto, na biografia do célebre bandido Dioguinho11, publicada em 1949, afirma, comentando sobre fato ocorrido por volta de 1890, que “O delegado de polícia de Mato Grosso de Batatais12 estava furioso, porque os soldados haviam deixado fugir um preto capoeira que se metera numa briga.” Disso se depreende que a capoeira já era conhecida no estado de São Paulo no século XIX, e mesmo em 1949, ano da publicação referida, era manifestação conhecida, já que com naturalidade foi citada e nem mesmo houve necessidade de explicação em nota.
 
Em outro livro sobre o mesmo Dioguinho, encontramos referência a capoeira praticada na cidade de Botucatu, em meados do século XIX: “Dioguinho… Frequentava assiduamente as rodas de capoeira no largo da Igreja São Benedito, onde se tornou um exímio capoeirista, um dos melhores lutadores dessa luta-arte da cidade e região13.”
 
Com relação à cidade de Sorocaba, inúmeros documentos demonstram o conflito entre senhores e escravos, desmentindo a lenda de que nessa cidade os escravos eram pacíficos porque eram “bem tratados e quase todos domésticos”.
 
Em 1836, no dia 6 de abril, Salvador, escravo de Manoel Claudiano de Oliveira resistiu a voz de prisão do Comandante e dos praças da Patrulha, mesmo depois de desarmado da faca que carregava, tendo mesmo lutado com os soldados e disparado com arma de fogo contra os mesmos14. Em 1833, Francisco, escravo do alferes Bernardino Jozé de Barros respondeu a processo crime por desferir uma pancada em Manoel Antonio de Moura15. Em 1832, no dia 27 de ju nho, Bento, escravo do Padre Reverendo João Vaz de Almeida, agrediu, numa, luta Manuel José de Campos, ferindo-o com uma facada16. Em 1835 o escravo Salvador, de propriedade de José Joaquim de Almeida, foi ferido a espadada por Thomaz de Campos, depois do escravo cobrar uma dívida17. O fato ocorreu no dia 12 de agosto de 1835. Em 1875 o escravo Generoso desferiu um tiro alvejando e matando o seu senhor, Tenente Coronel Fernando Lopes de Sousa Freire18.
 
Escravos valentes, lutadores, fortes. As crônicas judiciárias da cidade de Sorocaba estão recheadas de informações a esse respeito19. Reporte-se ainda ao caso dos escravos Antônio, Roque e Amaro que foram enforcados depois de condenados pelo Júri de Sorocaba por terem matado o senhor, Joaquim Rodrigues da Silveira, no dia 14 de novembro de 1850. É interessante notar que dos depoimentos colhidos à época dos fatos, soube-se que Antônio era natural de Pernambuco, Vila de Catolé, e que Roque “viera vendido da Bahia”20. Não só reforça a afirmativa de que para cá vieram escravos vendidos do Nordeste, bem como os dois estados dos quais eram naturais os escravos são tradicionalmente terras em que se deu a gênese da capoeira!
 
Portanto, em que pese as diferenças regionais (Mestre Bimba mesmo nomeou o seu estilo como Capoeira Regional Baiana), não é impossível que elementos que conheciam a capoeira em seus estados natais tivessem sido vendidos para o sudeste e continuado aqui sua prática. Aliás, é mais que provável.
 
Entretanto, a fim de sairmos do campo das hipóteses e lançar para nossos pés fundamentos mais sólidos, recorremos a documentos ainda mais esclarecedores.
 
Em 26 de agosto de 1850 a Câmara Municipal de Sorocaba enviou ao Presidente da Província um ofício anexando a este o Código de Posturas Municipais de Sorocaba, com a finalidade de ser aprovado, o que de fato ocorreu no dia 7 de outubro de 1850. No Título 8º desse Código de Posturas, no artigo 151 está explícito: “Toda a pessoa que nas praças, ruas, casas públicas, ou em qualquer outro lugar tão bem público practicar ou exercer o jogo denominado de Capoeiras ou qualquer outro gênero de luta, sendo livre será preso por dous dias, e pagará dous mil reis de multa, e sendo captiva será preso, e entregue a seo senhor para o fazer castigar naquela com vinte cinco açoites e quando não faça sofrerá o escravo a mesma pena de dous dias de prisão e dous mil réis de multa 21.”
 
Nem se diga que o Código de Posturas era genérico e uma “cópia” de outros códigos similares, não refletindo a realidade local. Tal afirmativa é insustentável à luz do teor do ofício da Câmara Municipal de Sorocaba que encaminhou ao Presidente da Província o referido Código de Posturas. No texto da carta os edis sorocabanos salientam que “Porquanto, sem que nem de leve se presuma que a Câmara actual pretenda censurar suas predecessoras, preciso é confessar pela incidência dos factos, que este ramo do serviço Público se acha neste Município em perfeito atraso. V. Exa. não ignora que quando a Lei de 1º de outubro de 1828 deixou as Câmaras Municipaes o direito de propor suas Posturas os objectos do Tº 3º e conheceo a dificuldade de legislar na Polícia Administrativa para casos tão especiaes, para localidades tão disseminadas, tão distintas em usos, em costumes, e em diverças outras circunstancias, que podião fazer com que uma medida salutar para um Município não só não fosse aplicável a outro seo vizinho, como atte fosse lhe prejudicial. Esta disposição, Exmo. Sr., que esta Câmara julga a mais bella parte da Lei mencionada tem sido pouco attendida pelas Câmaras Municipaes, donde restta que vários casos que podem ser prevenidos pelas Posturas, força é confessar que o Município de Sorocaba já gabava dalgumas Posturas optimamentes adequadas as suas necessidades, porem dentre estas muitas havião, que já se tornarão inúteis pelo desaparecimento dos casos aqui e não aplicados, e outras erão sofismadas pelos interessados, seguindo diverças intelligencias a que prestavão, acorrendo actos inconvenientes o nenhum nexo que tinhão essas Posturas entre si, porque mais erão feitas d’ordinário depois que apparecia o facto, que convinha de antes processar attentar a tais circunstancias esta Câmara logo em comissão de seus trabalhos tratou de confeccionar um Código de Posturas dividido por sessoins, títulos, e artigos, segundo lhe foi permittido pela Assembléia Legislativa Provincial em 1837, comprehendendo em cada uma dellas a matéria que lhe parecia própria, ficando dest’arte não só mais sistemático o corpo das Posturas, como mesmo mais justados aos que ella precisavam recorrer. Este código de Posturas é o que esta Câmara tem a honra de endereçar a V. Exa., pedindo a sua aprovação provisória atte que a Assembléia Provincial approve deffinitivamente, para onde V. Exa. designará enviada em tempo competente.”22
 
Está assim definitivamente provado que a capoeira existia, era conhecida e combatida na cidade de Sorocaba no mínimo a partir de 1850. E era fato que merecia atenção das autoridades locais. O Código de Posturas de 1850 era o mais adequado e atual para aquela época e para a cidade. Já no início do século XX vamos encontrar notícias sobre capoeiristas que praticavam a brincadeira na informalidade. Segundo testemunho da senhora Thereza Henriqueta Marciano, 71 anos, nascida em Tietê e residente em Sorocaba desde 1934, seu pai, o senhor João André era praticante dessa arte, a qual aprendeu com seu pai, José André, na fazenda Parazinho em Tietê. Da época em que viveu em Sorocaba, a partir de 1934, João André sempre brincou de capoeira e de maculelê (dança de paus, como disse dona Thereza)23. João André era negro e nasceu em 1889. Além da capoeira e do maculelê, conhecia o tambú, ou samba caipira. Faleceu em Sorocaba em 1965, aos 74 anos de idade.
 
Josias Alves, conhecido por Chiu, foi outro capoeirista que, nascido na Fazenda Lulia em Maristela, passou a residir em Sorocaba a partir de 1958. Alega que brincava capoeira na fazenda e em Sorocaba, juntamente com um grupo de negros capoeiras, no clube 28 de Setembro, entre os anos de 1958 a meados de 1960. As brincadeiras eram acompanhadas por um berimbau e um pandeiro. Chiu informou que a capoeira era reprimida pela polícia, mesmo em 1958 (anos depois de ser tirada do Código Penal). Não era perseguição a capoeira em si, mas a qualquer reunião festiva de negros, segundo sua concepção. Aliás, os rituais afro-brasileiros também eram vistos com muitas reservas, conforme seu depoimento24.
 
Read More

Notícias e Atualidades do Portal Capoeira agora no seu site!!!

Agora você Pode disponibilizar em seu blog ou site as principais notícias e atualidades do Portal Capoeira.
 
Basta escolher o design e o formato pretendido (RSS – Feeds, Link ou Caixa Dinâmica Google Reader ), copiar e colar o código html em seu site.

 
 * Botão (RSS / Link)
* Código HTML – (Copiar e coloar em seu site)
 
RSS – Feeds
 
<a href="https://www.portalcapoeira.com/index2.php?option=com_ds-syndicate&type=RSS&no_html=1"><img src="https://www.portalcapoeira.com/components/com_ds-syndicate/images/rss_fullposts.gif" border="0" alt="Portal Capoeira – RSS Feeds" title="Portal Capoeira – O Portal dinâmico da capoeira na internet e Fonte oficial de informações dos capoeiristas – Notícias, Informações, Downloads, MP3, Publicações, Fórum e todo o universo da capoeiragem"></a>
 

 
Link
 
<a href=https://www.portalcapoeira.com><img src="https://www.portalcapoeira.com/components/com_ds-syndicate/images/rss_portalcapoeira.png" border="0" alt="Portal Capoeira" title="Portal Capoeira – O Portal dinâmico da capoeira na internet e Fonte oficial de informações dos capoeiristas – Notícias, Informações, Downloads, MP3, Publicações, Fórum e todo o universo da capoeiragem"></a>
 
Caixa Dinâmica
Google Reader
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/reader/ui/publisher.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/reader/public/javascript/user/09964810159422643823/label/capoeira?n=10&callback=GRC_p(%7Bc%3A’gray’%2Ct%3A’Portal%20Capoeira%20-%20Editor%20Luciano%20Milani’%2Cs%3A’false’%7D)%3Bnew%20GRC"></script>

Usando a velha máxima de que boa informação é aquela que é compartilhada, junte-se ao Portal Capoeira, adicionando este código ao seu site para estar sempre bem informado sobre tudo que esta acontecendo no universo da capoeiragem.
 
* Importante: Não modifique o código, pois isto poderá fazer com que o mesmo não funcione.

Usando a velha máxima de que boa informação é aquela que é compartilhada, junte-se ao Portal Capoeira, adicionando este código ao seu site para estar sempre bem informado sobre tudo que esta acontecendo no universo da capoeiragem.

O Código Desportivo da Capoeira Atualizado e Comentado por Mestre Fernando Rabelo

Mestre Fernando Rabelo, enviou para a comunidade capoeiristica registrada no grupo de discussão Capoeira CBC, um email, nos direcionando para um BLOG, de sua autoria, onde comenta de forma "oportuna" com uma linguagem bastante "acessível" o novo Código Desportivo da Capoeira CDIC , disponivel na integra em formato PDF no site da FICA Federação Internacional de Capoeira.
 
Fica aqui a dica de leitura aos interessados, para conhecimento do Código Desportivo da Capoeira.
 
Luciano MIlani


O Código Desportivo da Capoeira Atualizado e Comentado
Mestre Fernando Rabelo de Souza, 57 anos
Belém : Norte/Pará : Brasil

 
O Que é o Código Desportivo Internacional da Capoeira – CDIC?
Trata-se do principal documento normatizador internacional do Jogo da Capoeira, instituído e mantido pela Federação Internacional de Capoeira – FICA, entidade máxima de administração desportiva da Capoeira.
 
Veja, Capoeira é um jogo e jogos têm regras. O CDIC se constitui num conjunto mínimo de regras que permitem o jogo entre pessoas de costumes diferentes dos nossos.
 
Além disso, o CDIC também funciona como ferramenta cultural brasileira para manter o Jogo da Capoeira do jeito que nós brasileiros inventamos. Quer dizer, a partir da existência e divulgação do CDIC, quem quiser dar uma de inventor e modificar a Capoeira, em benefício próprio ou apenas por achar isto ou aquilo, estará ferindo o Código e, portanto, poderá ser visto e acionado como dilapidador do patrimônio cultural brasileiro.
 
Muitas pessoas se confundem, outras tentam confundir os outros perante tal codificação escrita. O argumento básico dessas pessoas é que Capoeira é liberdade e como tal não pode ser engessada num manual. Tese muito simpática, e essas pessoas teriam razão se não fosse fato que o CDIC cristaliza, temporariamente, regras que são já seguidas pelos grandes mestres que vêem participando dos congressos técnicos, assembléias e convenções realizadas pelo Sistema Desportivo da Capoeira.
 
Então, o CDIC é um enfeixamento de regras que já vêm sendo utilizadas normalmente por muitos e muitos grupos de Capoeira. É claro que ele traz inovações, padrões técnicos antes inexistentes, padrões administrativos, exigências em termos de identidade visual da Capoeira e de conduta e grau de proficiência dos docentes.
 
Ora, nós sempre quisemos que a Capoeira fosse levada a sério como estilo de vida e prática desportiva brasileira. Nós que eu digo, são os capoeiristas de cerca de mais de vinte e tantos anos de prática, que viram parte da Capoeira migrar dos fundos de quintais para invadir as academias de ginástica, tanto as da granfinagem quanto as da periferia. Da mesma forma, passou a ser praticada em espaços cedidos por escolas, servir de tema para graduações em faculdades, mestrados, doutorados, para vender revistas, etc. A nosso ver, o grosso desses acontecimentos se deu a partir da década de 1980, no bojo da entrada do Brasil no mercado cultural. É claro que estamos aqui fazendo corte numa linha do tempo, pois o desenrolar dos fatos remonta às origens da Arte&Manha.
 
Não se pode negar que a apropriação da Capoeira pela indústria de bens culturais tem lá seu aspecto positivo. Mas isso tudo, que no final das contas pode ser visto como abertura de mercado de trabalho para docentes de Capoeira, mais alunos para academias, venda de tecidos, etc., só é possível com a Capoeira sendo considerada disciplina válida, útil para a formação de homens e mulheres, cidadãos e cidadãs.
Então, ao contrário do que bramam os que ignoram o conteúdo e significado do CDIC, este veio para registrar definitivamente a legitimação da Arte Capoeira como prática social, pública, portanto, compreendida e acessível a todas as pessoas. Além disso, a meu ver, o CDIC aponta o caminho para uma disciplina chamada Teoria do Jogo da Capoeira.
 
Boa leitura!
 
 
Introdução
Serão examinadas aqui, sucintamente, todas as partes do CDIC.
 
Ora, em se tratando de um Código depurado pelo uso, posto que já se lá vão mais de dez anos de regulamentação desportiva dentro do Sistema Desportivo específico da Capoeira, é difícil querer arrumar alguma coisa nele. A título de exercício, porém, faço as observações seguintes, frutos de repetidas leituras e reflexões. São dúvidas, comentários e proposições que podem levar ao aperfeiçoamento do texto, clarear a interpretação da norma ou apontar pequenas falhas a serem sanadas em edições posteriores do Código. Qualquer um de nós tem a liberdade de levar até o Presidente da FICA sugestões para aperfeiçoamento do Código para serem apreciadas nos Congressos Técnicos Internacionais ou Convenções de Árbitros.
 
Acredito, porém, que a divulgação destes comentários fortalecem o entendimento da necessidade de a Capoeira organizada possuir codificação escrita, evitando-se a atribuição de novas significações a fatos já consagrados da Arte, como muito bem preconiza o Presidente Fundador da Federação Internacional de Capoeira, Mestre Sérgio Luiz de Souza Vieira. Tenho plena consciência de que não se esgotam neste livreto todas as possibilidades de ajustes necessárias ao Código Internacional da Capoeira.
 
Registro aqui, todavia, minha pequena contribuição.
 
Parte I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – Art. 1 a 10
Logo no inicio da parte I, nas Disposições Preliminares , artigo 1º consta que
 
“…O presente Código foi elaborado em Assembléia Geral de Federação Internacional de Capoeira – FICA, realizada nos dias 08 e 09/05/93, realizada na Cidade de Salvador – Bahia…”
 
A palavra “realizada” (grifo meu) aparece duas vezes na mesma linha. Disto não se pode dizer que configure erro, mas apenas questão de estilo ou repetição desnecessária.
 
Já a informação de que a FICA esteve elaborando o Código em 1993 é completamente errada pela simples razão de que a Entidade só veio a ser criada em 1999.
 
No artigo 2º, onde consta “…tendo como como movimento básico à ginga…” tenho duas observações que julgo pertinentes:
 
A primeira e relativa ao acento grave no “a” que deve ser eliminado em futuras versões do Código, por incorreto.
 
A segunda observação é relativa ao fato de que no Livro “O Trivial da Capoeira” de 1988 da Coleção Formar da CBC, acolhido pelo Sistema Desportivo da Capoeira, a ginga aparece na página 89 como movimento fundamental. Básicos seriam a negativa, rolê, cocorinha, aú, esquivas, giro, como consta na mesma página.
 
Bem sei que o livro foi escrito depois da definição de Capoeira constante no artigo 2º ora em comentário. Sei, também, que o autor daquela obra anda um pouco afastado do setor técnico da FICA. Todavia, me parece bastante adequado considerar a ginga como movimento fundamental deixando para outros movimentos a adjetivação de básicos. Adequado porque vem ao encontro da realidade, se não de toda ela, ao menos de grande parte. Por isso, registro aqui minha sugestão de que nas próximas versões do Código a frase seja reformulada para “…tendo como movimento fundamental a ginga…”.
 
No parágrafo 8º do artigo 2º, a palavra “ ambas” – que se refere a dois e somente dois – está colocada incorretamente, pois quer se referir a mais de dois entes. Poderia ser eliminada em favor da correção e simplicidade. A frase ficaria “… Entidades de Prática, integradas por vínculos de natureza técnica…” . Ou, se julgado necessário o uso do termo aglutinador, “..Entidades de Prática, todas integradas por vínculos de natureza técnica…”
 
Ainda no parágrafo 8 consta que a CBC faz parte do Sistema Desportivo da Capoeira. Muito bem. No momento – set/2006, ela está não filiada, mas continua fazendo parte do SDC. Não é estranho?
 
Finalizando, é de se perguntar porque não é “Das Disposições Preliminares uma vez que todos os outros títulos são “Das” “Do” “Da” alguma coisa.
 
Parte II – DA NOMENCLATURA OFICIAL DE MOVEIMENTOS – Art. 11 a 13
Gostaria de poder criticar, no bom sentido, mas não tenho ferramentas teóricas suficientes para isso. Sabemos que a FICA um dia irá disponibilizar vídeo com demonstrações da nomenclatura oficial. Daí poderemos partir para descrição dos movimentos. Quando isso ocorrer teremos mais segurança para atuar de maneira padronizada, como requer a ordenação desportiva.
 
Fiquei surpreso em saber que a data escolhida para fixar o legado de Coelho Neto tenha sido 1928, pois este é também e o ano da nomenclatura Zuma. Ou será que houve algum engano naquela data?
 
A tabela relativa a movimentos da Capoeira Angola também me surpreendeu. Mesmo porque, afora as chamadas, todos os outros podem ser utilizados tanto nas voltas de Angola como nas de Regional, variando-se apenas a velocidade e expressão corporal do jogador.
 
Ocorre que, hoje em dia, após décadas de influencia mútua, aqueles dois “estilos” quase não são distinguíveis pela forma dos movimentos, mas apenas pela cadência de jogo formação da bateria e expressividade dos jogadores. Sei que tem um segredinho na ginga, até já descobri ele e estou passando para meus alunos. Ah, mas o que isto tem a ver com a nomenclatura? Tem a ver com o fato de que, grosso modo, afora as chamadas e passo a dois, todo o resto, a meu ver, caberia em lista única. Esta lista seria a nomenclatura oficial da Capoeira Desportiva.
 
 
Parte III – DO UNIFORME OFICIAL – Art. 14
No artigo 14, alínea B, não foi especificado o tamanho do brasão, seria o caso de se incluírem as dimensões? A idéia é colocar em tamanho 10 X 10 cm?
 
Uma coisa que me deixa curioso é o motivo porque deixamos de colocar o brasão na calca e os das entidades de administração, aqueles que ficavam à direita e à esquerda na frente das camisas das entidades de prática?
  
Parte IV – DO SISTEMA OFICIAL DE GRADUAÇÃO – Art. 15 a 21
A idade máxima para a graduação infantil aqui é 12 anos. Mas consta no artigo 78 que as categorias de sexo peso idade para competições individuais se iniciam aos 14 anos. Como a tabela do artigo 78 é respaldada por entidade superior, a OMS, acredito que deva prevalecer o fato de que as infantis precisam ir até 13 anos. Assim, o título da alínea A ficaria “GRADUAÇÃO INFANTIL (03 a 13 anos) e da B “GRADUAÇÃO NORMAL – a partir dos 14 anos).
 
É preciso considerar, também, que o nome graduação “normal” já foi “padrão”. Sei que a palavra padrão não ajudava muita coisa, mas denunciava menos a estranha consideração de que aos infantis não se aplica a palavra normais.
 
O parágrafo 2 do artigo 15 se refere a que o aluno “tenha passado pelas cerimônias de iniciação” . Já que tais cerimônias estão constando aqui, aqui também deveriam estar bem descritas e definidas, ou, o que acho melhor, simplesmente excluir aqueles termos. Em lugar deles seria melhor um “possua os respectivos documentos comprobatórios das graduações”, você meu leitor e você minha leitora não acham?
 
Na tabela que segue apos o parágrafo 3 esta escrito “Graduações Reco”. É preciso eliminar este errinho de digitação, tirando a palavra “Reco” e colocando-a na coluna dos Instrumentos e Toques, onde irá completar a palavra reco-reco. Isto, se quisermos que o reco-reco continue fazendo parte da bateria de Angola como instrumento opcional a um dos pandeiros, caso em que deverá ser incluída a informação lá no art. 76 e seus parágrafos.
 
Aliá, falando em instrumentos e toques, apareceu lá na tabela a “chula” que não constava do rol de tipos de cantigas. Estaria tudo bem se a “chula” estivesse descrita no artigo 89 pelo menos, que descreve sucintamente os tipos de cantigas. Mas não está. Portanto precisamos decidir se vamos manter a “chula” é preciso defini-la.
 
Ainda nessa tabela, em verde e azul consta “São Bento Pequeno da Regional”. Alguém pode me dizer como é ele, esse São Bento Pequeno da Regional?
 
Relativamente ao artigo 19, preciso entender melhor o que significam as tais “atribuições ao nível de docência”?
 
O parágrafo dois do artigo 21 acolhe o reconhecimento dos núcleos de ensino de Capoeira independentemente de filiação. Mas será exigida a constituição do núcleo como pessoa jurídica para o reconhecimento?
 
Parte V – DA QUALIFICACAO PARA O ENSINO DA CAPOEIRA – Art. 22 a 29.
Um comentário geral que me vem à mente é sobre a ousadia do Presidente da FICA em implantar e, porque não dizer, a nossa em apoiar o ensino à distancia, ainda que com fases presenciais, como a principal estratégia de qualificação. É muito topete.
 
Sobre as competências para os docentes de Capoeira, artigo 25, nós sabemos que o assunto e discutível ad infinitum. Creio que da maneira como está colocado ficou bastante abrangente, ou seja, o texto acomoda quase tudo o que se pensar em termos de qualificação.
 
Mas, lembro aqui que uma palavra que apesar de estar na moda é muito significativa é “transparência”. Além dela, observa-se uma espécie de desatenção por parte dos docentes de Capoeira para com as palavras chave da Administração: planejamento, direção, coordenação e controle.
 
Sei que a inclusão dessas idéias no texto codificado não vai resolver o problema da ignorância que nos assola, mas falar sobre isto nos dá a sensação do dever cumprido. Assim, sem querer me arvorar de Dr. sabe-tudo, deixo a seguintes proposta :
 
– incluir o cultivo da transparência, vale dizer, prestação de contas, como um dos princípios da formação do docente;
 
Oopa!, um erro de digitação horroroso e que pode atrapalhar – Na alínea E, onde se lê “…recursos humanos, físicos e materiais.” deveria constar “…recursos humanos, financeiros e materiais.” , ou seja, substituir o físicos por financeiros, porque é assim que os manuais de adm de empresas recomendam.
 
Finalmente, pelas razões já comentadas, na mesma alínea E ficaria didaticamente interessante se acrescentássemos ao final da frase “… e materiais.” as palavras “…, sempre observando as dimensões do planejamento, direção, coordenação e controle das atividades.
  
Parte VI – DA ORDEM E DA JUSTIÇA DESPORTIVA – Art. 30 a 36
Logo no início, no Artigo 30, onde consta “Sistema do Desporto” fico me perguntando se não quereríamos dizer “Sistema Desportivo da Capoeira”.
 
O artigo 32 diz da aplicação de “…sanções previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva da Capoeira – CBJDC.”
 
Ocorre que esse artigo 32 é parte de um Código Desportivo Internacional de Capoeira, portanto, a meu ver, smj, não deveria recomendar o uso de sanções oriundas da Justiça desportiva específica deste ou daquele país.
 
No caso, se não há, ainda, um Código Internacional de Justiça, melhor seria recomendar a aplicação das “…sansões previstas no Código Nacional de Justiça Desportiva da Capoeira do país onde ocorrer a infração.”
 
Aqui eu estou, na verdade, trilhando caminhos novos para mim. Se já é pouco ou quase nada o que sei de justiça desportiva nacional, menos ainda é o que sei da internacional. Mas fica aqui minha intenção de clarear a norma.
 
No parágrafo único do artigo 31 não há mais a possibilidade de o jogador fazer nova volta no caso de não ter havido tempo de examinar seu desempenho? É assim mesmo que é para ficar? Eu pergunto porque esse assunto foi um dos que debatemos muito em Araras. Aquele negócio de o atleta fazer nova volta era meio complicado mas resolvia a questão.
 
Artigo 36 – A – Cartão Amarelo
 
Quando houver três ocorrências o sujeito será desclassificado, certo? Então, ficaria melhor dizer que:
 
Persistindo a situação será aplicado o cartão vermelho.
 
Já o “…preterindo-se-o em caso de empate.” Colocaríamos na frente de “…no máximo duas vezes”. Ficaria assim:
 
A- Cartão Amarelo – Situação …….duas vezes, preterindo-se-o em caso de empate, sendo que, persistindo a situação, será aplicado o cartão vermelho.
 
B – Cartão verde – A intenção é retirar o capoeirista apenas da volta, e não da competição, certo? Se assim for, devemos eliminar a frase “retirada do capoeirista da competição”.
 
Parte VII – DAS DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS – Art. art 37 a 39
No artigo 37 – “No caso de transferências de pessoas, de jurisdições, de estas…” creio que o ilustre autor do texto quis dizer: “ No caso de transferências de pessoas entre jurisdições…”
 
Depois, no mesmo texto, onde consta “… jurisdição superior..” me parece que quis dizer “…instância superior…”.
 
No artigo 39 , da forma como está colocado a FICA se arroga o direito de legislar até sobre até sobre taxas em nível municipal, coisa que ela certamente não quererá, smj.
 
Parte VIII – DOS GESTORES DAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS – Art. 41 a 43
No parágrafo 4º do Artigo 42, do jeito que está escrito o Diretor de Arbitragem também deve cronometrar os tempos das rodas. Sabemos que isto é impossível para ele diretamente, portanto, poderíamos adequar o texto a realidade:
 
“Parágrafo quarto – Caberá ao Diretor de Arbitragem e aos Árbitros Centrais fiscalizar a execução correta do ritmo solicitado para a competição e, a este último, cronometrar o tempo de jogo dos capoeiristas durante as voltas”
 
No final do parágrafo quinto nota-se pequeno erro de digitação. Onde se lê “…ou que qualquer condição física deficiente.” Creio que o redator quis dizer “… ou de qualquer …”
 
Já no parágrafo 7º do artigo 42 e parágrafo 2º do artigo 43, faltou especificar o local exato onde ficará o símbolo da FICA.
 
Parte IX – DAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS – Art. 44 a 54
O texto do artigo 44 é bastante longo com muitas orações para se coordenarem entre si. Oportunamente submeterei a apreciação superior proposta de reestruturação.
 
Relativamente ao parágrafo 2º do artigo 45, não entendi a razão de se admitir competições ginástico-acrobáticas contemporâneas apenas para as competições individuais. A mim me parece, inclusive, que as competições de duplas e conjuntos são mais propícias para apresentações acrobáticas.
 
O Artigo 48 deveria preconizar, também, na alínea A a pontuação “zero” aos desclassificados e não apenas aos desqualificados. Essa norma, aliás, ficaria melhor aqui no artigo 48 do que no artigo 49.
 
O Artigo 49 reza em seu caput que tanto os desqualificados quanto os desclassificados serão retirados da competição. Aqui se verifica que houve uma mudança muito forte na norma, pois os desqualificados sempre puderam retornar nas voltas seguintes, se assim o quisesse ou pudesse. Agora não. Tanto os desqualificados quanto os desclassificados deverão ser retirados da competição. Resta-me perguntar se é isto mesmo? Ou há engano na redação?
 
Ainda no Artigo 49 – Item B – Desqualificação – creio que se deva incluir, também, a falta de condição física.
 
Já no Artigo 51, pelo andar da carruagem, seria melhor incluir logo as “Ligas Nacionais”.
 
No artigo 75 estas competições são chamadas de Ginástico-Acrobáticas Contemporâneas. Aqui no 45 ganham a palavra “Individuais”. É necessário equalizar esses nome paga garantir a consistência interna deste CDIC.
 
Parte X – DAS COMPETIÇÕES DE CONJUNTOS – Art. 55 a 60
No Artigo 56 consta que as competições de conjuntos durarão apenas cinco minutos. No Congresso Técnico em Vitória – ES, ocorreram discussões homéricas porque havia quem entendesse que uma volta em jogo de angola deveria durar pelo menos uns 15 minutos. A justificativa era de que, em resumo, o próprio decorrer do tempo era um elemento de jogo a ser explorado pelos oponentes em face ao consumo de energia, ou, em outras palavras, vence quem cansa menos.
 
Outro enfoque para essa questão do tempo no jogo da Capoeira pode ser dada pelo entendimento do Ex Presidente da extinta ABAC, Prof. Sidnei, que achava que as competições de conjunto eram muito parecidas e supriam todas as finalidades das de duplas, Se antes já concordávamos parcialmente com ele, agora, com cinco minutos, as competições de conjuntos ficaram muito mais semelhantes às de duplas, obrigamo-nos a dar razão a ele.
 
Acredito que precisamos rever os objetivos de cada uma dessas duas competições para evitar redundância.
 
No parágrafo 1º do mesmo artigo 56, há dois períodos de tempos a serem observados: os trinta segundos e os cinco minutos. Os cinco minutos iniciarão a partir do toque do berimbau. O toque do berimbau, por sua vez, deverá ser iniciado em até 30 segundos após a chamada da equipe. Ok, acho que entendi.
 
Todavia, se há uma obrigação, seu descumprimento exige pena, no caso, aplicada a quem descumprir aqueles tempos.
 
Então, deve voltar para lá o extinto “Parágrafo 2º – A equipe que ultrapassar o tempo máximo permitido será penalizada em 10 (dez) pontos por cada minuto ou fração que exceder.”
 
No artigo 57, quando pudermos, vamos trocar a palavra “elementos” por “pessoas”. É mais confortável.
 
No artigo 58 seria o caso de se modificar o texto colocando após “avaliarão” as palavras “atribuindo pontos de 0 a 10 aos seguintes quesitos”. Isto porque não foi definido neste capítulo os limites de pontos a serem utilizados.
 
Parte XI – DAS COMPETIÇÕES DE DUPLAS – Art. 61 a 65
No parágrafo 2º do artigo 61, há dois períodos de tempos a serem observados: os trinta segundos e os dois minutos da primeira dupla. Os dois minutos iniciarão a partir do toque do berimbau. O toque do berimbau, por sua vez, deverá ser iniciado em até 30 segundos após a chamada da equipe. Tudo bem.
 
Todavia, se há uma obrigação, seu descumprimento exige pena, no caso, aplicada a quem descumprir aqueles tempos. Aliás, este é um princípio da construção de regulamentos tipo pode-não-pode.
 
Então, como também entendemos relativo a parte 10, deve-se agregar ao artigo 61 o “Parágrafo 3º – A equipe que ultrapassar o tempo máximo permitido será penalizada em 10 (dez) pontos por cada minuto ou fração que exceder.”
 
No Artigo 63, seria o caso de se modificar o texto e colocar após “avaliando” as palavras “ e atribuindo pontos de 0 a 10 aos seguintes quesitos”. Isto porque também não foi definido neste capítulo os limites de pontos a serem utilizados.
 
Finalmente, insisto em que precisamos rever os objetivos e a necessidade da existência das competições de duplas e conjuntos. A semelhança entre elas está a requerer tal revisão. Ou estarei enganado na compreensão disso tudo? Afoinal a Capoeira é cheia de armadilhas.
   
Parte XII-A – DAS COMPETIÇÕES TRADICIONAIS EM CAPOEIRA ANGOLA E CAPOEIRA REGIONAL – Art. 66 a 74
Aqui dividi minhas reflexões em três alíneas (A, B e C), só para manter o tamanho dos textos. Senão ficaria enorme. Esta é a alínea (A).
 
Artigo 66, Parágrafo 1º. Onde se lê, ao final, a palavra “…passivo…” seria mais adequado “.. passível…”
 
Parágrafo 5º. Não existem mais as súmulas dos árbitros. Portanto os termos “dos árbitros” devem ser eliminados do texto, permanecendo apenas “da mesa”.
 
Artigo 67, parágrafo 2º . O tempo máximo de jogo “será de” 2 minutos e não “ terá de”.
 
Artigo 68 deve-se retirar os termos “…quesitos dos…”, pois está sobrando, creio. Além disso, é necessário adequar o número de quesitos, que são quatro, conforme reza o artigo 69.
 
No parágrafo único do Artigo 68 A meu ver o cartão amarelo deveria ser o primeiro critério a ser observado, pois isto colocaria a questão disciplinar fica em primeiro plano.
 
No caput do artigo 69 creio que vale a pena substituir a palavra “jurados” por “árbitros laterais”.
 
O Artigo 70 deve começar com a palavra “Será…” porque concorda com “… a aplicação…”. A meu ver, no que concerne a este artigo 70, voltam a existir dúvidas sobre uso das mãos e movimentos proibidos. A introdução da exigência de se ater aos movimentos da nomenclatura oficial me parece ótima medida. Requer, porém, a divulgação de imagens e descrições daquela nomenclatura.
 
Além disso, se há proibição, deveria, também, ser especificada claramente a hierarquia de penalidades, no caso, envolvendo a aplicação dos cartões. Da maneira como está, fica um pouco a critério de cada árbitro central advertir ou aplicar amarelo ou vermelho. Já o Parágrafo único é bem claro a esse respeito, especifica a falta e a respectiva pena.
 
Ainda relativamente ao artigo 70, o termo “… projeções… ” merece uma descrição, smj.
 
Parte XII-B – DAS COMPETIÇÕES TRADICIONAIS EM CAPOEIRA ANGOLA E CAPOEIRA REGIONAL – Art. 66 a 74
Artigo 71. É necessário definir as dimensões ou os limites da área/linha de segurança referidas nos artigos 58, 63 e parágrafo 3º do artigo 67.
 
O parágrafo único do artigo 71 está repetido.
 
Artigo 72. A saída para as voltas de Angola cada um faz como quer. Além disso, quem deve determinar o início do jogo é o árbitro central. Aliás, a própria maneira de sair para o jogo de Angola já é passível de avaliação pelos árbitros laterais.
 
Os parágrafos 3ºs dos Artigos 72 e 74, relativo ao capoeirista não ser pontuado quando aplicar um desequilibrante e cair junto com o oponente, além de serem desnecessários, podem induzir a erro. Desnecessários porque já diz o artigo 66 em seu parágrafo 3º que “Não serão computados pontos específicos pela aplicação de quaisquer movimentos em particular e sim pela harmonia dos aspectos exibidos pelos capoeiristas.” E podem induzir a erro porque deles se conclui que haveria alguma situação em que o capoeirista poderia ser pontuado por aplicação de movimento ou golpe, ou seja, quando aplicasse um desequilibrante sem cair junto.
 
No parágrafo 2º do Artigo 73 ficaria mais claro acrescentando “… em cada volta…”.
 
Parte XII-C – DAS COMPETIÇÕES TRADICIONAIS EM CAPOEIRA ANGOLA E CAPOEIRA REGIONAL – Art. 66 a 74
Esta é a minha última alínea, a (C), relativa às competições tradicionais.
 
Observam-se igualdades entre textos relativos aos Jogos de Angola e Regional que precisam ser revistas ou, se não, escritas apenas uma vez, pois os parágrafos 1º até 4º dos artigos 72 e 74 estão idênticos. Eu até fiz uma tabela que mostra bem esse comparando, mas não consegui colocar ela aqui. Então, vou fazer a comparação usando cores, vejam:
 
ART 72- As voltas nas competições de Capoeira Angola ….
 
Parágrafo 1°- Neste ritmo as mãos não poderão tocar o outro capoeirista nas relações de ataque, mas sim nas defesas;
 
Parágrafo 2°- As aplicações de movimentos giratórios e diretos deverão, sempre que possível, ser aplicadas acima da cintura, observando-se criteriosamente suas condições de aplicação, intenção e intensidade do movimento, de modo à nunca deixar o adversário em situação de inferioridade física ou moral, não sendo assim necessário o contato físico entre ambos os capoeiristas;
 
Parágrafo 3°- Neste ritmo os capoeiristas não serão pontuados quando aplicarem um movimento desequilibrante e caírem juntamente com o outro capoeirista;
 
Parágrafo 4°-Em hipótese alguma poderão ser realizados saltos mortais ou variações acrobáticas, devendo neste caso haver advertência do árbitro, passível, em caso de reincidência, proceder-se na desqualificação do atleta.
 
ART 74- Nas competições em ritmo de São Bento Grande ….
 
Parágrafo 1°- Neste ritmo as mãos não poderão tocar o outro capoeirista nas relações de ataque, mas sim nas defesas;~
 
Parágrafo 2°- As aplicações de movimentos giratórios e diretos deverão, sempre que possível, ser aplicadas acima da cintura, observando-se criteriosamente suas condições de aplicação, intenção e intensidade do movimento, de modo à nunca deixar o adversário em situação de inferioridade física ou moral, não sendo assim necessário o contato físico entre ambos os capoeiristas;
 
Parágrafo 3°- Neste ritmo os capoeiristas não serão pontuados quando aplicarem um movimento desequilibrante e caírem juntamente com o outro capoeirista;
 
Parágrafo 4°-Em hipótese alguma serão realizados saltos mortais ou variações acrobáticas, devendo neste caso haver advertência do árbitro, passível, em caso de reincidência, proceder-se na desqualificação do atleta. 
 
Parte XIII – DAS COMPETIÇÕES GINÁSTICO-ACROBÁTICAS CONTEMPORÂNEAS – Art. 75
No artigo 45 estas competições são chamadas de Individuais Ginástico-Acrobáticas Contemporâneas. Aqui no 75 perdem a palavra “Individuais”.
 
Por razões que não consigo explicar no momento, entendo que as Ginástico-Acrobáticas Contemporâneas se prestam mais a competições de Conjuntos do que para as Individuais. De qualquer modo, o Código precisa de consistência interna. Assim, ou se retira a competição de acrobáticas do artigo 45 ou se inclui a palavra “Individuais” aqui no 75.
 
Em qualquer caso, precisaríamos dar uma olhada nos resultados práticos disso.
 
Observo, ainda, os quesitos arrolados no artigo 75 e me pergunto: Todos estes quesitos não são aplicáveis aos jogos de Angola e Regional tradicionais? Tudo me indica que a resposta é sim. Ou seja, em termos de avaliação, neste Código, há similaridade entre a capoeira ginástico-acrobática contemporânea e as tradicionais.
 
Estendendo um pouco o raciocínio, poderemos admitir que a mesma avaliação pode ser aplicada a todas aquelas manifestações da Capoeira.
 
Então, acredito que seria mais econômico e sem perda da qualidade do trabalho avaliarmos as ginástico-acrobáticas com os mesmos quesitos das tradicionais.
 
A diferença entre as manifestações ginástico-acrobáticas e tradicionais, neste código, seria, então, apenas o que atendesse os parágrafos 1º a 3º , relativos a área de jogo, orquestra e variações acrobáticas dos movimentos.
 
Relativamente a área de jogo, aliás, nota-se que o Código perde um pouco uma de suas qualidades em relação aos regulamentos que o precederam, a da unificação. Isto porque aqui no artigo 75 é colocada a dimensão 2 metros de raio enquanto lá no artigo 71 constam as dimensões para as tradicionais em 1,50m e 1,20m. Ou seja, as dimensões das áreas de jogo encontram-se em dois locais diferentes do Código.
 
Resta-me a dúvida, finalmente, sobre se não poderíamos admitir aqui as infinitas configurações da orquestra, ao invés de apenas a orquestra de três berimbaus etc.
   
Parte XIV – DA ORGANIZAÇÃO RÍTMICA – Art. 76 e 77
Pra falar a verdade nunca entendi esse tal “critério técnico” de organização das baterias.
 
O senhor ou a senhora que me lê pode me explicar esse “critério técnico”?
 
Além disso, sempre foi aceito, e até estava nos regulamentos anteriores acho, que um dos pandeiros poderia ser substituído por um reco-reco. Aliás, esse instrumento é referido numa tabela que aparece logo após, o parágrafo 3º do Artigo 15 – que trata do Sistema Oficial de Graduação.
 
Então, se o reco-reco não vai mais ser usado é preciso excluí-lo também da tal tabela do art. 15.
 
No artigo 77 é tratada a questão do uniforme das mulheres, não apenas para atuarem como ritmistas. Este fato, o de estar sendo dada uma regra geral para uniforme das mulheres dentro da parte de “Organização Rítmica” dificulta um pouco a busca de informações no Código.
 
Parte XV – DAS CATEGORIAS DE PESOS SEXOS E IDADES – Art. 78
Considerando que a categoria infanto-juvenil se inicia aos 14 anos, é necessário rever, então, como já dissemos as alíneas A e B do Artigo 15.
 
No parágrafo único, há uma crase que deve ser retirada do texto, e uma palavra que deve ir para o feminino, onde consta “…sendo vedado à promoção…” ficaria mais adequado “… sendo vedada a promoção…”.
 
Parte XVI – DA CLASSIFICAÇÃO GERAL E DO RANKING OFICIAL – Art. 79
Quem saberia me dizer por que uma época, em regulamentação anterior, o ranking dava 17 pontos ao primeiro lugar e hoje em dia esses pontos são 13? O que justificaria essa mudança de 17 para 13?
 
Outra coisa, sobre o ranking, que não entendo é o tempo de validade. O ranking é acumulativo pra sempre? Nunca recomeça do zero? Ou começa de novo a cada ano?
 
Parte XVII – DO CONCURSO DE TRABALHOS TEÓRICOS – Art. 80 a 87
Logo no Art. 81 se diz que a critério da Comissão Técnica, etc. Essa “Comissão Técnica” precisa ser definida em algum lugar do Código, creio.
  
Parte XVIII – DO CONCURSO DE CANTIGAS INÉDITAS – Art. 88 a 92
Considerando que houve uma referência à chula no art. 16, pergunto se não seria o caso de incluir aqui esse tipo de cantiga, definindo-a, ou se seria melhor excluí-la do artigo 16.
 
Outra coisa que tenho observado é que nos concursos de cantigas que vi por aqui – estou em Belém-PA – as cantigas podem até serem inéditas mas as melodias são sempre plágio de outros já existentes. Então, fico me perguntando se não seria o caso de se exigir a partitura musical das cantigas concorrentes para exame de plágio. Outra possibilidade seria a remessa prévia de gravações em áudio para verificação de eventual plágio. -Ah! Mas os capoeiristas vão precisar entender de música também agora? Eu respondo: -É claro que vão! Ou você acha que nós temos de ficar só jogando perna pra lá e pra cá e cantando igual papagaio?
 
Bem, quando eu concorri num desses festivais, tratei de fazer pelo menos uma música inédita e indiquei a autoria de domínio público para as demais.
 
Isso é meio complicado, mas acho que vale a pena dar uma estudada.
 
Parte XIX – DA FORMAÇÃO DOS ÁRBITROS – Art. 93 a 101
Um pequeno acento grave está sobrando no artigo 101 onde consta: “Será obrigatória à remuneração…” .
 
A UNICLAM ministra um curso de “Organização Desportiva e Fundamentos de Arbitragem” por treinamento à distância. Logo, pensei, deveria constar explicitamente da lista de cursos exigidos aos candidatos a árbitro. Farei uma proposição a respeito.
 
Depois, raciocinando melhor, achei que nem precisa, pois aquele curso é já faz parte da grade de cursos exigidos para a formação de docentes. Como os árbitros precisam ser docentes, restou prejudicada minha proposição.
 
Parte XX – DO EXAME ANTIDOPING – Art. 102
No caput do art 102 há pequeno erro de digitação. “…terminantemente proibido o uso se substâncias…”
 
O parágrafo 1º do mesmo artigo 102 se refere a “… sempre por sorteio e por indicação na mesma proporção.”
 
Quer dizer que haverá sorteio e indicação a dedo? Quem indicará? A “mesma proporção” a que o texto se refere quer dizer que o numero de indicados será igual ao número de sorteados? Acho que não entendi este parágrafo direito, terei de buscar esclarecimentos.
 
Parte – XXI – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS – Art. 103 a 107
No caput do art 103 há pequeno erro de digitação. “Será obrigatória a realização de um Congresso Técnico poderá ocorrer…” Entre as palavras “Técnico” e “ poderá” é necessário um “que”.
 
Sabe uma coisa que não entendo direito? O porquê de constar em “Disposições Transitórias” um assunto como o Congresso Técnico. Afinal, a obrigatoriedade e prazos do Congresso Técnico não são normas “Das Competições Desportivas”?.
 
O mesmo eu digo dos artigos 104, 105 e 106.
 
Já o artigo 107 acho que é “Da Ordem de da Justiça Desportiva”
 
Se assim fosse deixaria de existir o capítulo “Disposições Transitórias”.
 
Aliás, porque não é “Das Disposições Transitórias”? todos os outros são “Das” “Do” “Da” alguma coisa.
 
Parte XXII – “DISPOSIÇÕES FINAIS” – Art. 108 a 113
O Parágrafo 1º do artigo 109 diz que “…poderá dar causa a perda de pontos da entidade”.
 
Posso estar errado, mas acho que deveria especificar claramente quantos pontos perderia, pois sendo uma pena, precisa ser bem definida.
 
Houve pequeno engano na numeração dos parágrafos deste artigo 109. Do primeiro saltou-se para o terceiro.
 
Finalmente, o histórico de elaboração e revisões do Código que aparece nas Disposições Finais não batem exatamente com o que consta na parte I – Das Disposições Preliminares, Artigo Primeiro. Será que é para ficar assim mesmo, ou teria havido engano?
 
Conclusão
 
Dou por encerrada, provisoriamente, esta minha pequena contribuição que, acredito, pode trazer aperfeiçoamento ao Código Desportivo Internacional da Capoeira.
 
Mas não é só o aperfeiçoamento do CDIC que me faz burilar o entendimento da regulamentação desportiva da Capoeira. Muitos mestres e praticantes de Capoeira jamais se debruçaram sobre o texto do CDIC e dos regulamentos que o antecederam e, apesar disso, deitam falação sobre a impossibilidade de se regulamentar a prática da Capoeira. Lendo estes meus comentários eles poderão buscar o entendimento do Código e, se for o caso, embasar melhor seus contraditórios.
 
Deixo aqui, então, publicadas estas minhas reflexões com a certeza de que formadores de opinião em Capoeira possam sentir-se encorajados a estudar esta parte da moderna teoria da Capoeira.
 
Aliás e finalmente, penso que hoje em dia já se pode falar em Teoria do Jogo da Capoeira. Cumpre a nós, docentes, praticantes e estudiosos da Arte&Manha, delinear-lhe os postulados, explicitar os conceitos e as leis que a compõem.
 
Salve a Capoeira!
Estes comentários, todos, foram baseados no meu trabalho de conclusão do Curso de Regulamentação Desportiva e Fundamentos de Arbitragem da FICA/UNICLAM. – ago/2006.
Mestre Fernando Rabelo de Souza

 
Caro Fernando Rabelo
 
Excelentes e oportunos os seus comentários ao CDIC. Parabéns pela luta em prol da universalidade da capoeira. Atitudes como a sua é que garantirão eternamente ao nosso país o reconhecimento mundial pela paternidade de um dos mais belos jogos de música e movimento que a humanidade já criou.
 
Um forte abraço do
 
Luiz Fernando Goulart
MESTRE BIMBA, A CAPOEIRA ILUMINADA